FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


_______________
(data)

Do 
Centrum Metod Alternatywnych
ul. Kuśnierska 10
70-536 Szczecin


tel.: 501 02 04 06
adres email: logoterapeuta.mp@gmail.com

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Niniejszym składam/składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ___________________ /o świadczenie następującej usługi ________________(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________

- Adres konsumenta(-ów): _________________

 

__________________________
(Podpis konsumenta(-ów) – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 


(*) Niepotrzebne skreślić.